fredag 21 januari 2011

Funktionsnedsättning – Bättre väderskydd behövs

Det är väl inte så vanligt att Väderskydden (Busskurarna) blir uppmärksammade ur funktionsnedsättningssynpunkt, men det finns all anledning att fundera lite över denna del av kollektivtrafiken. I vårt välorganiserade land är utformning av s.k. väderskydd inte centralt beskrivet i krav eller funktionstermer. Ingen har, eller har i vart fall så här långt tagit, ansvar för denna fråga. Det är upp till huvudmännen för kollektivtrafiken att själva bestämma när skydd behövs och hur de skall anordnas. Därför ser det så olika ut också! Hur bör det lämpligen utformas? En del huvudmän är sannerligen snåla med att se behoven och några väljer en utformning som är svår ur funktionsnedsättningssynpunkt. Jo för resten, vissa av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet kan tillämpas. Likaså några av vägverkets publikationer. Men riktlinjerna är svaga och vaga. Och de är i praktiken inte tillämpade.

Några enkla synpunkter (utan någon som helst anspråk på fullständighet)! Väderskydd skall vara anpassade för alla resenärer oavsett funktionsnedsättning och de bör ha en god design anpassad för sin miljö. Markbeläggningen skall vara jämn och hårdgjord. Väderskydd skall främst ge skydd mot sol, regn och blåst och de bör vara enkelt att vårda och underhålla, samt motståndskraftigt mot skadegörelse. Det skall finnas bra kontrastmarkering, taktilstråk och skyltar. Information skall kunna läsas även av rullstolsburna och synskadade. Det skall finnas bänk och soffa och plats även för en el-rullstol. Hållplats och väderskydd skall vara lätta att städa, snöröja och halkbekämpa. Med mera och med mera.

Ja, det är egentligen ganska lätt att formulera bra och rimliga krav på ett väderskydd. Ännu bättre och enklare är det att fråga nyttjarna och särskilt då personer med funktionsnedsättningar. Det fordras inte så många timmars arbete för att nå fram till bra funktionskrav. Egentligen är det förvånansvärt att det inte redan är gjort! Men det är förstås inte försent för någon. Boverket till exempel kan sätta fart och visa på bra krav på skydden. Någon form av likriktning över landet av behoven vore också på sin plats! Vid vilken trafikmängd bör väderskydd sättas upp?

Oviktig detalj? Ingalunda om samhället vill öka tillgängligheten även för personer med funktionsnedsättning. Då måste alla delar hänga ihop. Och då kan inte ett väderskydd stänga ute en elrullstol. Så de så!

Inga kommentarer: