fredag 27 januari 2012

Äldreomsorg – Kaffe- och äggransonering eller tomma tunnor skramlar

Visst är det ett tag sedan vi kunde läsa och höra det i medierna. Några kommuner hade börjat ransonera kaffe till de äldre i ett fall och frukostäggen i ett annat. Nja, i det senare fallet var det inte ransonering. Det var totalförbud. Reaktionen i media blev snabb och omfattande, kommunerna tvingades backa. Men inte hederligt, utan bakom dimridåer. Allt var en missuppfattning. Så hade man absolut inte menat! Visst skall de äldre få både kaffe och ägg, säger äldreomsorgscheferna. Situationen måste bero av missförstånd!!

Men i all sin simpelhet visar exemplen på tillståndet inom äldreomsorgen. Jag undrar om det finns någon samhällsektor som är så full av suboptimeringar som just äldreomsorgen. Cheferna inom denna verksamhet har inte susning om pengaflödet. De stora pengaflödena tittar man aldrig på. Nej, det är småstrilarna som ses och som fångar allas uppmärksamhet. Och aldrig, aldrig ser man på saken utifrån vårdtagarnas perspektiv. Byråkratseendet är det förhärskande perspektivet. Hellre ta bort de äldres kaffe än att minska sin egen kafferast till vettig nivå. Och att ta bort det egna kotsnadsfria fikakaffet är en tanke som man aldrig ens tänkt. Kostnadsfritt? Inte för komunen direkt!

Följande saxas från Wikipedia - ”Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mindre arbete”.

Nog verkar väl detta vara något för de kommunala byråkraterna inom äldreomsorgen. Man vill spara och man kan lära sig att spara på rätt sätt. Det är väl bara att skicka iväg några byråkrater på kurs. Tror du ja!

Nej, så enkelt är det inte. Skall en anställt gå skall alla gå. En orubblig regel inom äldreomsorgen. Och vem skall få gå först? Svåra frågor att ta ställning. Och det tar sin tid att utreda och resultatet blir omfattande. Ja, kursen riskerar bli så dyr att det kommer att ta tre år att spara in den. Vi måste finna nya vägar istället, säger nämnden. Vi får skjuta lean på framtiden. Och nästa år är gamla tankar som nya igen. Det lätta besparingsförslaget tas fram. Man drar nu in skorporna till eftermiddagskaffet för brukarna. Man slänger också ut hårfrisörskan och fotspecialisten från äldreboendet. Lokalerna är lämpliga som konsultutrymmen och skulle kunna hyras ut på marknadsmässiga villkor - åtminstone i teorin. Det var årets sparbeting.

Hoppas att inte media får nys om det bara, säger äldreomsorgschefen när han/hon tillsammans med nämnden avnjuter en god måltid efter avslutat hårt budgetarbete. Vi löste uppgiften som alltid säger man unisont Någon som vill ha avec?

fredag 20 januari 2012

Omsorg – Tack socialstyrelsen för att ni skärpte tonen

Saxat ur socialstyrelsens pressmedlande 2011-03-07

”Kommun riskerar böter efter brister i omsorg av gravt funktionshindrade . Socialstyrelsen har upptäckt allvarliga missförhållanden i en gruppbostad för vuxna med grav utvecklingsstörning och autism. Nu riskerar Nynäshamns kommun att få betala 600 000 kronor i böter. Socialstyrelsen har vid två olika tillfällen - i november 2010 och februari 2011 - gjort oanmälda inspektioner vid gruppbostaden. LSS ska bland annat garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder har goda levnadsvillkor och får den hjälp de behöver i det dagliga livet. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Men vid inspektionerna upptäcktes en rad allvarliga missförhållanden och brister i omvårdnaden av de boende”

Min kommentar är kort – Tack socialstyrelsen för att ni skärpte tonen. Fortsätt på den inslagna vägen. Minska er tidigare vurm för stora hänsynstagande till verksamhet och personal. Ni, liksom alla andra aktörer inom omsorgerna, är till för brukarna och patienterna. Sätt alltid brukarnas perspektiv i främsta rummet. Som ni själva säger - Människor som behöver vård och omsorg ska få de insatser som de har behov av och som lagen ger dem rätt till.

Missbrukarvården och äldreomsorgen är andra områden som är i skriade behov av ökad tillsyn. Intensifiera snabbt era oanmälda besök och skriv tydliga rapporter utan dimridåer. Vårdpersonalens yrkes- och ansvarskänslan har tappats under resans gång.Många vårdtagare far mer illa idag än de någonsin gjort.

fredag 13 januari 2012

Omsorg – Öka valfriheten inom handikappomsorgen

Inom äldreomsorgen kan man som brukare (normalt) själv välja sin utförare. Driftsformen kan vara privat eller kommunal. Detsamma gäller ibland även valfrihet i fråga om äldreboenden. Valfriheten inom äldreomsorgen är således mera påtaglig och den kommer säkert att öka på olika sätt.

Men när vi kommer till handikappomsorgen är inte situationen lika ljus. Människor som har en funktionsnedsättning kan inte själv välja vårdgivare eller boendeform. Den enda valfrihet som idag existerar gäller val av personlig assistent. I övrigt gäller att man som brukare är utan inflytande. Och det är väl tveksamt om detta rigida system har framtiden för sig. Man kan inte säga att handikappomsorgen på många årtionden har kännetecknats av utveckling och vilja att ta till sig ny kunskap eller nya idéer. Detta antingen det gäller medicinska framsteg eller nya omsorgstankar. Systemet har varit och är fastlåst. Och fastlåsta system stänger inte bara in personalen och verksamhet i fasta bås, de är också en boja för brukaren, som inte kan finna något utrymme för eget initiativ.

Den springande punkten brukar alltid vara vinstintresset och i denna del kan man ha olika uppfattningar. Men oavsett om man förordar det ena eller det andra är en än viktigare fråga kvaliteten. Och att fortlöpande kontrollera kvaliteten! Oberoende av om utföraren är privat eller kommunal skall de ställas tydliga krav på kvalitet och kvalitetsuppföljning. Och brukarna måste få ett ord med i laget. Vissa av kraven måste per definition utgå från brukarnas krav och önskemål. Detta ställer krav i form av beställarkompetens hos kommunerna. De kommunala eller privata utförarna skall visa på sin förmåga att leva upp till ställda krav innan de blir antagna som utförare. Det är dags för en valfrihetsreform även inom handikappomsorgen