fredag 14 oktober 2011

Omsorg – Det finns en skyldighet att delta i samhällsplaneringen

”Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.”

Ovanstående paragraf är hämtad ur socialtjänstlagen och den är en fantastisk möjlighet för kommunerna och dess socialnämnder att påverka boendemiljöer mm, synd bara att tillämpningen vilar i frid. Det är inte många socialnämnder eller motsvarande som är aktiva inom samhällsplaneringsområdet. I bästa fall får man sig tillsänd en plan på remiss och sedan avger nämnden ett pliktskyldigt yttrande, dvs. att man har oftast inte något att erinra.

Varför är nämnderna så passiva? Ja, det är nog en kompetensfråga - Både hos politikerna och hos dess tjänstemän. Kort sagt, man förstår inte att arbeta med uppgiften. Förtroendemännen ser nog gärna också att samhällsplaneringsfrågor sköts av annan nämnd. Man har nog av problem ändå med den ordinarie omsorgen. Och tjänstemännen? Ja, de saknar utbildning inom området samhällsplanering. Normalt har du under studierna aldrig kommit i kontakt med frågorna. Och då blir en så viktigt uppgift som medverkan i samhällsplaneringen av oförstånd mer eller mindre vilande.

Socialnämnderna måste komma bort från det passiva "lämna synpunkter syndromet" och inse att man har en skyldighet att aktivt medverka i samhällsplaneringen. Detta fordrar som en inledning två viktiga förändringar dels måste kompetent personal med samhällsplaneringsutbildning in på omsorgsnämnderna, dels måste en tydlig plattform rörande arbetssätt tas fram, det vill säga vad och var vill man påverka och hur man vill då arbeta. Sedan är det bara att sätta igång!!

Inga kommentarer: