fredag 3 juni 2011

Omsorg – Sekretess och Prao inom vården

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess i vården är inte enkla, men grundtanken är att reglerna skall vara ett skydd för vårdtagarna och deras angelägenheter. Reglerna finns således för att skydda vårdtagarnas integritet. Reglerna och tillämpningen är viktiga förutsättningar för att vårdtagarna ska känna trygghet och kunna lita på vården.

Sekretessen gäller för all personal som deltar i vårdarbetet. Den gäller även för administrativ personal och viss annan personal. Sekretessen gäller även för dem som i sin utbildning deltar i vårdarbetet. Men den gäller inte för elever som till exempel Prao-elever. Och här har vi en situation som skapar ”problem” till och från. Det händer att grundskoleelever sitter med på rapporteringar, går med på ronder eller nära följer vårdpersonalen i deras arbete. Det händer att också att skolelever sitter med vid samtal mellan brukare och biståndspersonal eller okritiskt följer med omsorgspersonal hem till brukarens bostad. Personer som inte omfattas av tystnadsplikt med mera skall självklart inte vara i närheten av känslig vårdinformation. Det säger ju egentligen det sunda förnuftet. Men än då sker det dagligdags! Och det är en chefsfråga att se till att så inte sker.

Det är inte lätt för patienten eller brukaren att säga ifrån. Man kanske inte vet sin rätt eller ens vågar med hänsyn till sin beroendeställning. Därför är det viktigt att det på varje förvaltning eller klinik finns dokument och regler som beskriver hur vården skall ta om hand sina Prao-elever. Och reglerna skall följas! Det får självklart inte var så att vården och omsorgen stänger dörren praoverksamheten. För den behövs. Det man skall göra är att värna vårdtagarnas integritet, och två intressena, tystnadsplikt och kontakt med arbetslivet, är inte oförenliga.

Finns det inga dokument inom din verksamhet som reglerar Prao-verksamheten så ta ett initiativ till förändring. Det åligger den som är chef att se till att bara den personal som behöver ha tillgång till information och regler för sitt arbete har det. En patient eller brukare skall alltid kunna lita vården och omsorgen!

Inga kommentarer: